De Witte Tent – 2018

De Witte Tent zal vanaf zondag 22 juli t/m vrijdag 24 aug. weer op de inmiddels vertrouwde plek in Groet staan, waar de Heereweg en de Jaagkade elkaar kruisen.

Als een rode draad zien we de genade van God door het Witte Tent werk heen lopen. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat ook deze zomer het evangelie in woord en daad weer mag klinken in de duinen van Schoorl en Groet. Drie teams van enthousiaste jongeren bereiden zich voor om 5 weken Witte Tent te organiseren. In de Witte Tent zullen zij de campinggasten vertellen over God. Elke zondag zijn er 2 samenkomsten. ’s Morgens is er Family Time in de Witte Tent, een laagdrempelige bijeenkomst voor het hele gezin. ’s Avonds is er een Sing-in, waar de mensen zelf liederen kunnen opgeven. Er wordt samen gesproken over een Bijbelgedeelte en gebeden, waarbij mensen gebedspunten aan mogen dragen. Regelmatig spreekt er iemand bij de Witte Tent over de goede daden van God.

Voor de kinderen worden Bijbelverhalen verteld en samen met hen worden liedjes gezongen, toneelstukjes gedaan en knutselwerkjes gemaakt. De kinderen worden zo bekend gemaakt met het evangelie en merken in de Witte Tent het goede van het Koninkrijk van God: een veilige haven waar voor iedereen plek is. De tieners leren elkaar kennen d.m.v. sport- en spelactiviteiten én iedere ochtend wordt een thema behandeld. Voor veel tieners is dit één van de weinige momenten dat ze daadwerkelijk een Bijbel in handen hebben. Wij hopen dat deze interesse zal overslaan in verlangen.

Elke avond wordt een avondsluiting verzorgd door één van de teamleden. Tijdens de avondsluiting wordt gezongen, gebeden, een gedeelte uit de Bijbel gelezen en een overdenking gehouden.

Elke dinsdagavond staan de teamleden met een kraam op de braderie in Schoorl om met mensen in gesprek te gaan.

Komende zomer hopen we weer op een goede opkomst en veel mooie geloofsmomenten binnen de teams en natuurlijk met de campinggasten!

We hopen van harte dat u ook dit jaar weer ruimhartig wilt zijn om het evangelisatiewerk in de Witte Tent financieel te ondersteunen. Een gift kunt u overmaken op Rabobank rekening: IBAN.nr. NL38 RABO 0358 5441 57

U kunt ook het eenmalige machtigingsformulier invullen.(zie blz. 17)

Machtig het IKES! (Interkerkelijke Evangelisatie Schoorl)

Naast de eenmalige machtiging, kunt u ook het IKES machtigen d.m.v. een doorlopende incasso. Dit levert voor ons een flinke besparing op en geeft tevens meer zekerheid aan inkomsten. (zie onderste formulier blz. 17)

Tot slot willen we alle participerende kerken bedanken voor de trouwe (financiële) steun. Wilt u blijven bidden voor het werk van IKES?

Hartelijke groet namens het bestuur, Ralph Bellekom, Martin Kamp,

Ela Hulshoff, Louise Schuiten, Steven Nijdam, Frans v. Breugel

’t Kruisanker bestaat 25 jaar!

En dat willen wij vieren met elkaar!

Wanneer: zaterdag 21 juli
Locatie: ’t Kruisanker
Aanvang: 17:00 uur
Einde: +/- 20:00 uur

We willen deze feestelijke avond beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Ieder die komt neemt zelf iets te eten mee voor ongeveer 4 personen. Het maakt niet of dit een warm of koud gerecht is. Na de maaltijd willen we met elkaar oud beeldmateriaal ( foto’s/filmpjes) gaan bekijken van onze gemeente en kerk. Heeft u thuis nog mooie beelden van gemeente activiteiten of andere bijzondere gebeurtenissen in ’t Kruisanker, wilt u dit materiaal dan uiterlijk zondag 15 juli aanleveren bij Joline Kamies-Post?! (liefst digitaal!)

Na het bekijken van de mooie beelden en het delen van fijne herinneringen sluiten we de avond af met koffie…..én gebak!

Wij hopen op een heel gezellige avond met elkaar!

Nederlands Bijbelgenootschap

Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het NBG

Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ledenraad heeft haar vrijdag 25 mei jl. benoemd in deze functie. Van den Broeke volgt Sybout van der Meer op.

Een interview met haar is te lezen op www.bijbelgenootschap.nl

De Bijbel mee op vakantie

Dagelijks een stukje bijbellezen tijdens de zomervakantie? Stop dan het gratis NBG-vakantieleesrooster in je reiskoffer. Het boekje geeft twee weken lang dagelijkse inspiratie uit het boek Filippenzen. Voor kinderen is er een zomerpakket van Bijbel Basics.

‘De vakantie is bij uitstek de periode om los te komen van je dagelijkse beslommeringen. Daarom kozen we voor dit rooster Paulus’ brief aan de Filippenzen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Het kopje boven die brief had kunnen zijn “Vreugde, vreugde, louter vreugde” – net als dat bekende lied op een melodie van Beethoven. En dat terwijl Paulus geen vakantie had, maar gevangen zat. Waar hij dan toch die blijdschap vandaan haalde, onthult hij in deze brief.’

Bijbel Basics zomerpakket

Voor kinderen stelt het NBG het Bijbel Basics zomerpakket beschik-baar. Bijbel Basics is de digitale kindernevendienstmethode die kinderen van 4-12 jaar laat kennismaken met 200 bijbelverhalen. In veel kerken zitten de kinderen in vakantietijd in de ‘gewone’ kerkdienst. Met dit zomerpakket kunnen ze dan toch aan de slag met de Bijbel. Het pakket is gratis te downloaden en bevat een bijbelverhaal, vragen om over na te denken en een doe-opdracht, bijvoorbeeld een in te kleuren memoryspel.

Het leesrooster is verkrijgbaar bij de NBG-vrijwilligers en via: debijbel.nl/vakantieboekje.

Het komt ook digitaal beschikbaar via: debijbel.nl

Het Bijbel Basics zomerpakket is te downloaden door gratis in te loggen op: debijbel.nl/bijbelbasics.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Contactpersoon: Joline Kamies- Post

Actie Schoenendoos via Bethelkerk

Meer dan 10 jaar heeft onze gemeente meegedaan met de Actie Schoenendoos om kinderen in achterstandsituaties (in het buitenland) een doos vol nuttige en leuke (school)spulletjes te geven.

De laatste jaren liep het aantal ingeleverde dozen wel terug en zeker het afgelopen jaar was dat het geval. Van de 37 dozen die in november 2017 ingeleverd zijn waren er 25 van 2 personen afkomstig. Meerdere mensen hebben 2 dozen ingeleverd, zodat het aantal deelnemers al met al niet groot was.

Voor de terugloop zijn vast meerdere oorzaken aan te wijzen, maar het heeft er mede toe geleid dat besloten is om vanuit onze gemeente niet meer mee te doen met de Actie Schoenendoos.

Hoe jammer ook, het werk dat er voor de organisatie aan vast zit is daarvoor toch teveel.

Voor de trouwe schoenendoos-vullers bestaat de mogelijkheid om in het najaar mee te doen via de actie van de Bethelkerk. Ook zij werken met materiaal van “Stichting De Samaritaan”, die tegelijk met de dozen een boekje uitdeelt, waarin Bijbelverhalen in de eigen taal van de kinderen staan.

Voor de schoenendoosactie van de Bethelkerk kunnen ook dit jaar dozen bij het Helders Weekblad ingeleverd worden of bij het inleverpunt in Julianadorp.

In het najaar komt hierover in ons Contactblad een stukje te staan.

Mocht u schoenendozen nodig hebben dan kunt u er een aantal van mij krijgen. De voorraad is niet onuitputtelijk, maar ik heb het één en ander bewaard. Schiet mij gerust aan als u hier gebruik van wilt maken.

Ricky Kleppe

PCOB- activiteiten juli en augustus 2018

10 juli om 12.00 uur:

Pannenkoeken eten bij de Pannenkoekenvallei

U kunt u opgeven bij mevr. G. de Ruijter, tel.: 669479

24 juli vanaf 14.00 uur: Sjoelen in de Draaikolk

De kosten zijn € 5, — voor de koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

26 juli: Woudagemaal en Allingawier

De tocht gaat naar de museumboerderij de ‘Izeren Kou’ in het museum-dorp Allingawier. Na een 3 gangendiner gaan we verder naar het enige werkende stoomgemaal van Nederland, het Woudagemaal bij Lemmer. U kunt zich opgeven vanaf 14 juni, na 09.00 uur bij mevr. G. de Ruijter, telefoonnr. 669479. Neemt u een rollator mee of heeft u een dieet, graag even doorgeven. De prijs van deze bustocht is € 55, — voor leden en €  60, — voor niet leden. Graag dit bedrag overmaken voor 26 juni op NL60 RABO 0163 6786 18 t.n.v. reiscommissie PCOB Den Helder o.v.v. Allingawier en Woudagemaal. Betalen in de bus is niet mogelijk!

7 augustus om 14.30 uur in de Vredeskerk: Bingo

21 augustus: “Wijs met medicijnen” om 14.30 uur in de Vredeskerk

Het onjuist gebruik van geneesmiddelen kan nogal wat problemen veroorzaken. KBO-PCOB vindt verantwoord medicijngebruik uitermate belangrijk en voert daarom samen met apothekersorganisatie KNMP de voorlichtingscampagne ‘Wijs met Medicijnen’. Het complexe medicijn-gebruik van ouderen vergt een uitgekiende farmaceutische begeleiding. Hoe zorgen apothekers ervoor dat iedere patiënt zorg op maat ontvangt? Op welke wijze kunnen ouderen zelf bijdragen aan hun eigen veilig medicijngebruik? Over deze onderwerpen spreekt apotheker Elly van Zon van Apotheek Zuiderhaaks. Alle bezoekers ontvangen gratis het boek ‘Wijs met medicijnen’. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

28 augustus vanaf 14.00 uur: Sjoelen in de Draaikolk

De kosten zijn € 5, — voor de koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

Met vriendelijke groet, Jacob Stam, secr. PCOB, afd. Den Helder

Email: secr.pcobdenhelder@outlook.com

www.pcobdenhelder.nl ‘Actueel & Nieuws’